ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" (Research Creativity towards Sustainabal Developmant) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาเครื่อข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอเรียนเชิญบุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/nac2019 หรือโทร 063-749-0929 นางสาวฟิตรีนา ดาราแม ผู้ประสานงาน


วันที่ 17 มกราคม 2562   โดย Administrator
อ่าน 30 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.