ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเครือข่าย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 "บูรณาการงานวิจัย ขัดเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม" ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 

อีกทั้งบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงสาขาวิชานั้นๆ จะได้รับการตีพิมพ์ลงในวรสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 "บูรณาการงานวิจัย ขัดเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม" และตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น (Journal of Northern College) พร้อมนำวารสารเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Citation Index: TCI ต่อไป

ในการนี้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารยื บุคลากร นักวิจัย นักวิขาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วประชุมส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/ หากต้องการสอบถามข้อมูลการนำเสนอผลงานจัดการประชุมวิชาการ โทร. 055-517488 ต่อ 808


วันที่ 17 มกราคม 2562   โดย Administrator
อ่าน 60 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.