ด้วย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราฎร์ธานี ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2 ” The 2nd National Public Health Research Conference 2019 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ในการนี้  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอบทความวิจัย ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถส่งผลงานและตอบรับการเข้าร่วมการประชุม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรืองลทะเบียนและส่งผลงานทางออนไลน์ที่ http://www.phcon2019.tsu.ac.th/


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562   โดย Administrator
อ่าน 26 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.