ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน” ในวันที่ 27-28 เมษายน 2562

การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติดังกล่าว ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอดดยส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ Word/PDF พร้อมส่ง E-mail address: wturesearch.ac.th@gmail.com สนกงานวิจัยและบริการวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2563-5252 ต่อ 5017
หรือ E-mail address: wturesearch.ac.th@gmail.com


วันที่ 4 มีนาคม 2562   โดย Administrator
อ่าน 31 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.