qr-code

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.research.cmru.ac.th/training/


วันที่ 4 มีนาคม 2562   โดย Administrator
อ่าน 22 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.