ด้วยคณะกรรมการ  ป.ป.ช  มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยประเภทกำหนดเรื่อง  จำนวน  1  โครงการ   คือ  โครงการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และวินัยของคนในประเทศ  เพื่อสัมฤทธิผลของงานป้องกันการทุจริต  แก่บุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยมีรายละเอียดตามประกาศสำนักงาน  ป.ป.ช.  ที่ www.nacc.go.th

วันที่ 12 มีนาคม 2553   โดย Administrator
อ่าน 766 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.