ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาปัญหาและความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
A Study of problem and satisfaction with the service of the Science Center Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ดร.บุษราคัม ป้อมทอง
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาปัญหาและความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
A Study of problem and satisfaction with the service of the Science Center Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.