ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรในพืนที่ป่าชุมชนพลสงคราม เพื่อการใช้ประโยชน์ในการทำรำรับยารักษาโรคของหมอพื้นบ้าน จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้ทำวิจัย:
จิรัญญา บุรีมาศ, ธนิดา ผาติเสนะ และปาริชาติ วงษ์วริศรา
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรในพืนที่ป่าชุมชนพลสงคราม เพื่อการใช้ประโยชน์ในการทำรำรับยารักษาโรคของหมอพื้นบ้าน จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.