ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ธนิดา ผาติเสนะ, ลลิตา ธงภักดี, วรรณษา แสนลำ และนัฏฐา มณฑล
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.