ฐานข้อมูลงานวิจัย

การเลือกรูปแบบการเดินทางระหว่างรถไฟรางคู่ กับรถยนต์ส่วนบุคคล กรณีศึกษาเส้นทงกรุงเทพ-ขอนแก่น

ชื่อผู้ทำวิจัย:
อรอนงค์ แสงผ่อง และศิรดล ศิริธร
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การเลือกรูปแบบการเดินทางระหว่างรถไฟรางคู่ กับรถยนต์ส่วนบุคคล กรณีศึกษาเส้นทงกรุงเทพ-ขอนแก่น
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.