ฐานข้อมูลงานวิจัย

การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

ชื่อผู้ทำวิจัย:
เอนก ศรีสุวรรณ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.