ฐานข้อมูลงานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากวัสดุปรับปรุงดินเคลย์ลุ่มน้ำมูล และตะกอนน้ำประปา ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวหอมมะลิ 105 ในพื้นที่ดินเค็มของจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้ทำวิจัย:
สุทัศ เติมสายทอง, ณภัทร น้อยน้ำใส และชณุตพร พิทยากูล
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การใช้ประโยชน์จากวัสดุปรับปรุงดินเคลย์ลุ่มน้ำมูล และตะกอนน้ำประปา ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวหอมมะลิ 105 ในพื้นที่ดินเค็มของจังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.