ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The study of problem and problem solving of Faculty of Management Sciene's regular students of Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นางสาวกนกมน รุจิรกุล
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The study of problem and problem solving of Faculty of Management Sciene's regular students of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.