ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ รหัส 402101 วิชา เคมี 1 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2

ชื่อผู้ทำวิจัย:
กมณชนก วงศ์สุขสิน และวิลาสินี สถิตเดชกุญชร
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ รหัส 402101 วิชา เคมี 1 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.