ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาผลของการลวก นึ่งและย่างมะระขี้นก ต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อเทียบกับปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในมระขี้นกสด ด้วยวิธี DPPH
Comparative study of antioxidant activity of blanching, steaming and roasting bitter melon (Momordica charantia Linn.) VS fresh bitter melon by DDPH

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นางสาววนิดา ชูหมื่นไวย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาผลของการลวก นึ่งและย่างมะระขี้นก ต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อเทียบกับปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในมระขี้นกสด ด้วยวิธี DPPH
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Comparative study of antioxidant activity of blanching, steaming and roasting bitter melon (Momordica charantia Linn.) VS fresh bitter melon by DDPH
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.