ฐานข้อมูลงานวิจัย

ความเชื่อ พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ในวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ผูไท ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นิวัติ ทองวล
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ความเชื่อ พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ในวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ผูไท ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2557
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.