ฐานข้อมูลงานวิจัย

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจร้านอาหารพื้นเมือง (กินเข่าค่ำ) ในจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ปรายตา พรมแสน
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจร้านอาหารพื้นเมือง (กินเข่าค่ำ) ในจังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2555
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.