ฐานข้อมูลงานวิจัย

การหาสารเคลือบผิวจากธรรมชาติเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของผิวผนังดินอัด

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การหาสารเคลือบผิวจากธรรมชาติเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของผิวผนังดินอัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2557
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.