ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนกลางพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้ชุดการสอน

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ธัญญานี ศรีสมบัติ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนกลางพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้ชุดการสอน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2557
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.