ฐานข้อมูลงานวิจัย

การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนัง ภายในศาลาการเปรียญ วัดราษฎร์บำรุง (วัดปรก) เรื่องจินตภาพ ภาพและลวดลายในอุดมคติไทย
Creation of Mural Painting in the Hall of Rajbumrung Temple Title : Images. portraits, and designs in Thai ldeal

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นายบุญกอง อินตา
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนัง ภายในศาลาการเปรียญ วัดราษฎร์บำรุง (วัดปรก) เรื่องจินตภาพ ภาพและลวดลายในอุดมคติไทย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Creation of Mural Painting in the Hall of Rajbumrung Temple Title : Images. portraits, and designs in Thai ldeal
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.