ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของวัยรุ่นในระดับอุดมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
The study of the relationship between the sufficiency economic philosophy and the spending behavior of higher education students of A.Muang Nakhon Ratchasima province

ชื่อผู้ทำวิจัย:
อาจารย์สุภาวดี มณีเนตร
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของวัยรุ่นในระดับอุดมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The study of the relationship between the sufficiency economic philosophy and the spending behavior of higher education students of A.Muang Nakhon Ratchasima province
ปีงบประมาณ:
2551
สาขา:
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.