ฐานข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการส่งเสริมสำนึกทางกฎหมายของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้ทำวิจัย:
มงคง เจริญจิตต์ และกนกนพร ฉิมพลี
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
แนวทางการส่งเสริมสำนึกทางกฎหมายของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.