ฐานข้อมูลงานวิจัย

การรับรู้ทัศนะและการนำไปใช้ปฎิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The business ethics perception, attitude and implementation of the students of management science faculty Rajabhat Nakhon Ratchasima University

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ผศ.จันทิมา งานโคกกรวด และ รศ.เตือนจิต เหมพงศ์พันธุ์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การรับรู้ทัศนะและการนำไปใช้ปฎิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The business ethics perception, attitude and implementation of the students of management science faculty Rajabhat Nakhon Ratchasima University
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.