ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
A PROGRAM DEVELOPMENT OF THE ENHANCEMENT OF GOAL ORIENTATION OF LEARNING ABILITY FOR STUDENTS AT FACULTY OF EDUCATION, NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY

ชื่อผู้ทำวิจัย:
กนกกร เมตตาจิต
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
A PROGRAM DEVELOPMENT OF THE ENHANCEMENT OF GOAL ORIENTATION OF LEARNING ABILITY FOR STUDENTS AT FACULTY OF EDUCATION, NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.