ฐานข้อมูลงานวิจัย

สมรรถนะของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวลในจังหวัดชัยภูมิ
The Performance of Hybrid Solar-Biomass Small Power Plant in Chaiyaphom Province

ชื่อผู้ทำวิจัย:
พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
สมรรถนะของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวลในจังหวัดชัยภูมิ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Performance of Hybrid Solar-Biomass Small Power Plant in Chaiyaphom Province
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.