ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการสอนสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรมเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรื่อง การทดสอบสมมุติฐาน : รูปแบบผสานวิธี
A DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL OF INSINUATING ETHIC KNOWLEDGE USING INTEGRATED LEARNING AND TEACHING METHOD IN HYPOTHESIS TESTING: MIXED METHODOLOGY

ชื่อผู้ทำวิจัย:
กิติพงษ์ ลือนาม
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนารูปแบบการสอนสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรมเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรื่อง การทดสอบสมมุติฐาน : รูปแบบผสานวิธี
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
A DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL OF INSINUATING ETHIC KNOWLEDGE USING INTEGRATED LEARNING AND TEACHING METHOD IN HYPOTHESIS TESTING: MIXED METHODOLOGY
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.