ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการและการทดสอบความไวต่อยาด้านจุลชีพของเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคเต้านมอักเสบในโครีดนม
Occurrence of Sub-Clinical Mastitis and Its Antibacterial Sensitivity Testing in Dairy Cows: Soeng Sang District Nakhon Ratchasima

ชื่อผู้ทำวิจัย:
แคทรียา สุขวรรณ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการและการทดสอบความไวต่อยาด้านจุลชีพของเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคเต้านมอักเสบในโครีดนม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Occurrence of Sub-Clinical Mastitis and Its Antibacterial Sensitivity Testing in Dairy Cows: Soeng Sang District Nakhon Ratchasima
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.