ฐานข้อมูลงานวิจัย

การบูรณาการข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อการบริหารจัดการมลพิษทางน้ำและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา:ลุ่มน้ำลำตะคอง
THE INTEGRATION OF WATER QUALITY INFORMATION FOR MANAGEMENT OF WATER POLLUTION AND SUSTAINBLE USE OF WATER RESOURCES CASE STUDY : LAMTAKONG RIVER

ชื่อผู้ทำวิจัย:
มาโนช ถินสูงเนิน
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การบูรณาการข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อการบริหารจัดการมลพิษทางน้ำและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา:ลุ่มน้ำลำตะคอง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
THE INTEGRATION OF WATER QUALITY INFORMATION FOR MANAGEMENT OF WATER POLLUTION AND SUSTAINBLE USE OF WATER RESOURCES CASE STUDY : LAMTAKONG RIVER
ปีงบประมาณ:
2557
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.