ฐานข้อมูลงานวิจัย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการค้นคืนและแสดงข้อมูลคุณภาพและมลพิษทางน้ำอิงฐานความรู้
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TO RETRIEVE AND DISPLAY DATA QUALITY AND WATER POLLUTION KNOWLEDGE BASE

ชื่อผู้ทำวิจัย:
มาโนช ถินสูงเนิน และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการค้นคืนและแสดงข้อมูลคุณภาพและมลพิษทางน้ำอิงฐานความรู้
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TO RETRIEVE AND DISPLAY DATA QUALITY AND WATER POLLUTION KNOWLEDGE BASE
ปีงบประมาณ:
2557
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.