ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาความต้องการและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อพุทราแปรรูปของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
The study for Improvement of Chiness Date Fruit Transfiguration Products to the consumer needed in Nakhon Ratchasima Provence

ชื่อผู้ทำวิจัย:
อาจารย์พวงพริม วิริยะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาความต้องการและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อพุทราแปรรูปของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The study for Improvement of Chiness Date Fruit Transfiguration Products to the consumer needed in Nakhon Ratchasima Provence
ปีงบประมาณ:
2551
สาขา:
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.