ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาสมรรถภาพการประเมินในชั้นเรียนของครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา
The Development of Classroom Assessment Competencies of Teachers to Promote learning of Students in the 21st Century in Basic Education School, Nakhon Ratchasima.

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ลลิตา ธงภักดี
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาสมรรถภาพการประเมินในชั้นเรียนของครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Development of Classroom Assessment Competencies of Teachers to Promote learning of Students in the 21st Century in Basic Education School, Nakhon Ratchasima.
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.