ฐานข้อมูลงานวิจัย

การขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์จังหวัดนครราชสีมาสู่มาตรฐานสากล
The study of the Driven Collaboration for Food Stability and Value Added to Thoungsamrit Jasmine Rice in Nakhon Ratchasima Province to International Standard

ชื่อผู้ทำวิจัย:
วาสนา ภานุรักษ์ และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์จังหวัดนครราชสีมาสู่มาตรฐานสากล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The study of the Driven Collaboration for Food Stability and Value Added to Thoungsamrit Jasmine Rice in Nakhon Ratchasima Province to International Standard
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.