ฐานข้อมูลงานวิจัย

การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในจังหวัดนครราชสีมา
Analysis of Nutritional Values of Thongsamrit Jamine Rice According to Geographic Indicators in Nakhon Ratchasima Province

ชื่อผู้ทำวิจัย:
วาสนา ภานุรักษ์ และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในจังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Analysis of Nutritional Values of Thongsamrit Jamine Rice According to Geographic Indicators in Nakhon Ratchasima Province
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.