ฐานข้อมูลงานวิจัย

ภูมิศาสตร์บรรพกาล ในแถบคาบสมุทรไทย-มาเลย์ตอนบน ด้วยหลักฐานทางตะกอนวิทยาและเรณูวิทยาจากตะกอนทะเลสาบ
Paleogeography in the Upper Thai-Malay Peninsula on the basis of sedimentology and palynology from lake sediments

ชื่อผู้ทำวิจัย:
วิฆเนศ ทรงธรรม
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ภูมิศาสตร์บรรพกาล ในแถบคาบสมุทรไทย-มาเลย์ตอนบน ด้วยหลักฐานทางตะกอนวิทยาและเรณูวิทยาจากตะกอนทะเลสาบ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Paleogeography in the Upper Thai-Malay Peninsula on the basis of sedimentology and palynology from lake sediments
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.