ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาภูมิปัญญาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์สู่มาตรฐานสากล
Production Wisdom and Geographic Information System Development of Thongsamrit Jasmine Rice Community Production to Internation Standard

ชื่อผู้ทำวิจัย:
วิเชียร ฝอยพิกุล และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาภูมิปัญญาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์สู่มาตรฐานสากล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Production Wisdom and Geographic Information System Development of Thongsamrit Jasmine Rice Community Production to Internation Standard
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.