ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของเชื้อราอาบัสคูล่า ไมคอร์ไรซ่า และความถี่ในการตัดหญ้าต่อผลผลิต และคุณตค่าทางอาหารของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อเป็นอาหารหยาบของแพะเนื้อ
Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and frequency of Cutting on yield and nutritive values of Pak Chong 1 (Pennisetum purpureum x Pennisetum americanum)as a basal roughage in meat goat

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ศิวพร แพงคำ, สิริพร สิริชัยเวชกุล, นิจพร ณ พัทลุง, ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ผลของเชื้อราอาบัสคูล่า ไมคอร์ไรซ่า และความถี่ในการตัดหญ้าต่อผลผลิต และคุณตค่าทางอาหารของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อเป็นอาหารหยาบของแพะเนื้อ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and frequency of Cutting on yield and nutritive values of Pak Chong 1 (Pennisetum purpureum x Pennisetum americanum)as a basal roughage in meat goat
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.