ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาความต้องการผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
The Study of Local, Newspaper Reader's Desire in Nakhon Ratchasima

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ผศ.เมตตา ดีเจริญ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาความต้องการผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Study of Local, Newspaper Reader's Desire in Nakhon Ratchasima
ปีงบประมาณ:
2553
สาขา:
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.