ฐานข้อมูลงานวิจัย

การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศและสื่อผสมของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย
Apply of Ontology for developing the information and multimedia searching system of Phimai National Museum.

ชื่อผู้ทำวิจัย:
สามารถ จับโจร และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศและสื่อผสมของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Apply of Ontology for developing the information and multimedia searching system of Phimai National Museum.
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.