ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายและประสิทธิภาพของเชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาในการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศสีดา
Diversity and Efficiencies of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Increasing of Growth and Yield of Seeda Tomato

ชื่อผู้ทำวิจัย:
สิริพร สิริชัยเวชกุล และ นิจพร ณ พัทลุง
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาความหลากหลายและประสิทธิภาพของเชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาในการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศสีดา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Diversity and Efficiencies of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Increasing of Growth and Yield of Seeda Tomato
ปีงบประมาณ:
2557
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.