ฐานข้อมูลงานวิจัย

แบบจำลองการวิเคราะห์น้ำท่วมเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ กรณีศึกษาอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
Water Level Forecasting Model Case Study Mun River at Phimai District Nakhonratchasima

ชื่อผู้ทำวิจัย:
สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
แบบจำลองการวิเคราะห์น้ำท่วมเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ กรณีศึกษาอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Water Level Forecasting Model Case Study Mun River at Phimai District Nakhonratchasima
ปีงบประมาณ:
2556
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.