ฐานข้อมูลงานวิจัย

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าว ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
Decision Support System Using Artificial Neural Network to Predict Rice Production in Phimai District, Nakhon Ratchasima Province.

ชื่อผู้ทำวิจัย:
สุระ วรรณแสง และสายสุนีย์ จับโจร
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าว ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Decision Support System Using Artificial Neural Network to Predict Rice Production in Phimai District, Nakhon Ratchasima Province.
ปีงบประมาณ:
2556
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.