ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาแนวทางเพื่อลดการสูญเสียที่ดินของประชาชนในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Study Process to minimize the loss of land of People in Pakchong Disrict, Nakhon Ratchasima Province

ชื่อผู้ทำวิจัย:
เอกราช หนูแก้ว
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาแนวทางเพื่อลดการสูญเสียที่ดินของประชาชนในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Study Process to minimize the loss of land of People in Pakchong Disrict, Nakhon Ratchasima Province
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.