ฐานข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการออกแบบโครงข่ายทางสัญจรที่เหมาะสม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
THE DESIGN GUIDELINES FOR TRAFFIC NETWORK IN NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY

ชื่อผู้ทำวิจัย:
มาริสา หิรัญตียะกุล
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
แนวทางการออกแบบโครงข่ายทางสัญจรที่เหมาะสม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
THE DESIGN GUIDELINES FOR TRAFFIC NETWORK IN NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY
ปีงบประมาณ:
2557
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.