ฐานข้อมูลงานวิจัย

การประยุกต์ใช้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ในพื้นที่สวนยางพารา จังหวัดนครราชสีมา
The Apply of Clean Development Mechanism Usage in Para Rubber Plantation Area in Nakhon Ratchasima Province

ชื่อผู้ทำวิจัย:
วาสนา ภานุรักษ์, หฤษณ์สลักษณ์ วิริยะ และเอนก ศรีสุวรรณ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การประยุกต์ใช้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ในพื้นที่สวนยางพารา จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Apply of Clean Development Mechanism Usage in Para Rubber Plantation Area in Nakhon Ratchasima Province
ปีงบประมาณ:
2557
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.