ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาระบบสารสนเทศรับ-ประเมินบทความเพื่อลงในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Development of Information System for Receiving-Evaluating Articles Publishing in NRRU Community Research Journal

ชื่อผู้ทำวิจัย:
รุจิรา ริคารมย์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาระบบสารสนเทศรับ-ประเมินบทความเพื่อลงในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Development of Information System for Receiving-Evaluating Articles Publishing in NRRU Community Research Journal
ปีงบประมาณ:
2557
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.