ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษารูปบบและความหมายของภาษาบาลีสันสกฤตและทมิฬในสมัยรัตนโกสินทร์ที่เขียนด้วยอักษรไทยคฤนถ์จากต้นฉบับตัวเขียนของหอสมุดแห่งชาติ
The Pali, Sanskrit and Tamil language in the Rattanakosin period studies from Thai Grintha inscriptions texts of the National Library of Thailand.

ชื่อผู้ทำวิจัย:
วรเดช มีแสงรุทรกุล
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษารูปบบและความหมายของภาษาบาลีสันสกฤตและทมิฬในสมัยรัตนโกสินทร์ที่เขียนด้วยอักษรไทยคฤนถ์จากต้นฉบับตัวเขียนของหอสมุดแห่งชาติ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Pali, Sanskrit and Tamil language in the Rattanakosin period studies from Thai Grintha inscriptions texts of the National Library of Thailand.
ปีงบประมาณ:
2557
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.