ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้วีดีโอช่วยสอน
The Development of paragraph writhin ability of first-year students at Nakhon Ratchasima Rajabhat Univeisity via video-assisted instruction

ชื่อผู้ทำวิจัย:
สุณิสา อินทะชัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้วีดีโอช่วยสอน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Development of paragraph writhin ability of first-year students at Nakhon Ratchasima Rajabhat Univeisity via video-assisted instruction
ปีงบประมาณ:
2557
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.