ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมรายวิชาเพศศึกษาเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภักนครราชสีมา
The development of sex education Participatory Learning Method for Promoting Helath Behaviors to Prevent Unwanted Pregnancy of students in Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ธวัชชัย เอกสันติ และ ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมรายวิชาเพศศึกษาเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภักนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The development of sex education Participatory Learning Method for Promoting Helath Behaviors to Prevent Unwanted Pregnancy of students in Nakhon Ratchasima Rajabhat University.
ปีงบประมาณ:
2557
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.