ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาความรู้ความเข้าใจของหัวหน้าครัวเรือนที่มีต่อกฎหมายแดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน กรณีศึกษาตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
Knowledge and Understanding of extent of ownership and the right of ownership laws of people in Nongngooleeum sub-district, Chalermprakieti ditstrict, Nakhon Ratchasima

ชื่อผู้ทำวิจัย:
สถิต จำเริญ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาความรู้ความเข้าใจของหัวหน้าครัวเรือนที่มีต่อกฎหมายแดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน กรณีศึกษาตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Knowledge and Understanding of extent of ownership and the right of ownership laws of people in Nongngooleeum sub-district, Chalermprakieti ditstrict, Nakhon Ratchasima
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.