ฐานข้อมูลงานวิจัย

การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย
The Educational Reform in Faculty of Management Sciences, Nakhon Ratchasima Rajabhat University by Using Knowledge Management : Research-Based Learning

ชื่อผู้ทำวิจัย:
อิศริย์ เดชตานนท์, เอกรัตน์ เอกศาสตร์ และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Educational Reform in Faculty of Management Sciences, Nakhon Ratchasima Rajabhat University by Using Knowledge Management : Research-Based Learning
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.